umowa o pracę, wypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę - wzór
lupa
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (380) z dnia 10.01.2015

Dopuszczalność skrócenia okresu wypowiedzenia

Czy w razie skrócenia 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia umowy o pracę w trybie art. 361 K.p., można dokonać kolejnego skrócenia na podstawie art. 36 § 6 K.p.?

Tak, jest to dopuszczalne za zgodą stron stosunku pracy.

Okresy wypowiedzenia umów o pracę ustalone w Kodeksie pracy mają, co do zasady, charakter bezwzględnie obowiązujący. W niektórych okolicznościach możliwe jest ich skrócenie w trybie porozumienia stron lub jednostronnie przez pracodawcę.

Pracodawca może skrócić okres trzymiesięcznego wypowiedzenia wówczas, gdy dokonuje tej czynności prawnej z powodu likwidacji, ogłoszenia upadłości lub z innych przyczyn niedotyczących pracownika, najwyżej jednak do jednego miesiąca (art. 361 § 1 K.p.). Natomiast nie może skrócić innych okresów wypowiedzenia, np. miesięcznych lub dwutygodniowych. Jak wyjaśnił Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 maja 1997 r. (sygn. akt I PKN 123/97, OSNP 1998/5/151): "(...) Warunkiem prawidłowości skrócenia okresu wypowiedzenia (...) jest objęcie tej czynności wyraźną wolą i świadomością pracodawcy oraz świadomością pracownika.". Powyższa czynność, na mocy art. 361 § 1 K.p., prowadzi do rozwiązania umowy o pracę z upływem skróconego, a nie ustawowego okresu wypowiedzenia.

W praktyce okres wypowiedzenia może również zostać skrócony za zgodą obu stron umowy o pracę - po złożeniu oświadczenia w tej sprawie przez pracownika lub pracodawcę - przez ustalenie wcześniejszego terminu jej rozwiązania (art. 36 § 6 K.p.).

Nie jest natomiast dopuszczalne zamieszczenie w umowie o pracę zapisu skracającego z góry okres wypowiedzenia, który jako postanowienie mniej korzystne dla pracownika będzie nieważne z mocy art. 18 § 2 K.p.

Ważne: Po złożeniu przez którąkolwiek ze stron oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy o pracę, może zostać zawarte porozumienie, na podstawie którego nastąpi skrócenie ustawowego okresu wypowiedzenia np. z miesiąca do tygodnia lub z 2 tygodni do kilku dni.

Dla umownego skrócenia okresu wypowiedzenia nie ma znaczenia rodzaj wypowiedzianej umowy o pracę ani jego długość, a ponadto nie jest istotne, która ze stron wystąpiła z taką inicjatywą, ani jakie są jej przyczyny. Nie ma też wymogów formalnych treści lub konieczności zachowania formy pisemnej porozumienia stron w tej sprawie. Zatem do jego zawarcia mogłoby dojść także ustnie lub w sposób dorozumiany np. gdy pracownik po upływie przedstawionego przez siebie okresu wypowiedzenia przestał stawiać się do pracy, a pracodawca wyraziłby na to zgodę. Z pewnością jednak korzystniejsze jest zachowanie formy pisemnej i jednoznaczne określenie kiedy nastąpi rozwiązanie stosunku pracy. Pozwala to na uniknięcie wątpliwości, które mogą powstawać przy ustalaniu daty zakończenia umowy.

W razie braku zgody którejkolwiek ze stron na wcześniejsze rozwiązanie umowy o pracę, umowa ta rozwiąże się po upływie ustawowego okresu wypowiedzenia. Skrócenie okresu wypowiedzenia może być korzystne dla obu stron zwłaszcza, gdy pracownik ma już umówioną nową pracę, a pracodawcy nie zależy na trwaniu zatrudnienia przez cały ten okres.


Zwracamy uwagę!
Fakt skrócenia okresu wypowiedzenia, nie ma wpływu na tryb rozwiązania umowy o pracę, dlatego też choćby strony skróciły go np. do jednego dnia, to i tak umowa o pracę zostanie rozwiązana za wypowiedzeniem, co powinno znaleźć odzwierciedlenie w treści świadectwa pracy.

W literaturze prawa pracy wskazuje się, że w razie zastosowania przez pracodawcę skróconego okresu wypowiedzenia na podstawie art. 361 K.p., istnieje też możliwość ustalenia jeszcze wcześniejszego terminu rozwiązania umowy zgodnie z art. 36 § 6 K.p. Oznacza to, że jeśli pracodawca jednostronnie skróciłby okres wypowiedzenia z trzech miesięcy do przykładowo dwóch lub jednego miesiąca, to strony zgodnie mogą następnie skrócić ten okres do tygodnia lub kilku dni.

www.UmowyoPrace.pl - Rozwiązanie umowy o pracę:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60