umowa o pracę, wypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę - wzór
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (387) z dnia 1.05.2015

Rozwiązanie umowy zawartej z cudzoziemcem w związku z upływem ważności pozwolenia na pracę

Zatrudniamy cudzoziemca na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, który ma pozwolenie na pracę do końca maja 2015 r. Pracodawca nie ubiega się o kolejne pozwolenie. W związku z powyższym czy umowa o pracę na czas nieokreślony rozwiąże się z mocy prawa z upływem ważności tego pozwolenia, czy też pracodawca ma obowiązek starania się o jego przedłużenie?

Przepisy nie przewidują automatycznego rozwiązania umowy o pracę w przypadku gdy zezwolenie na pracę pracownika-cudzoziemca utraciło ważność. W szczególności nie ma tu bezpośredniego zastosowania art. 88g ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149 ze zm.), dalej ustawy o promocji zatrudnienia. Pracodawca nie ma też obowiązku wystąpienia o przedłużenie pozwolenia, jeżeli nie zamierza zatrudniać cudzoziemca. W takim przypadku niezbędne jest wypowiedzenie bezterminowej umowy o pracę ewentualnie jej rozwiązanie za porozumieniem stron.

Przepisy dotyczące zatrudniania cudzoziemców w Polsce zawiera ustawa o promocji zatrudnienia oraz rozporządzenia wykonawcze. Każdy cudzoziemiec, który na mocy przepisów nie jest zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę w Polsce, zamierzający podjąć zatrudnienie na jej terytorium, musi legitymować się odpowiednim zezwoleniem.

Stroną postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie takiego zezwolenia jest pracodawca, co oznacza, że to on występuje z wnioskiem, jeżeli ma zamiar zatrudnić obcokrajowca, a nie sam cudzoziemiec. Wypełniony wniosek o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca wraz z wymaganymi dokumentami powinien zostać złożony co najmniej na 30 dni przed upływem ważności poprzedniego. Tak stanowi art. 88a ustawy o promocji zatrudnienia. Zezwolenie na pracę jest wydawane na czas określony, nie dłuższy niż 3 lata i może być przedłużane (art. 88e ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia). W żadnym wypadku nie powinno dojść do sytuacji kiedy praca jest kontynuowana po upływie terminu na jaki zostało wydane.

Ważne: Pracodawca zamierzający zatrudniać cudzoziemca ma obowiązek wystąpić o zezwolenie na pracę, a w przypadku gdy zbliża się końcowy termin ważności tego dokumentu - o jego przedłużenie.

Do przedłużenia zezwolenia na pracę stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące wydawania zezwolenia na pracę.

  Przykład  

Zezwolenie na pracę cudzoziemca było ważne do 30 kwietnia 2015 r. Pracodawca w dniu 15 kwietnia 2015 r. złożył wniosek o przedłużenie zezwolenia.

Załóżmy, że zezwolenie, będące decyzją administracyjną, zostanie wydane w dniu 15 maja 2015 r. (ze względu na miesięczny termin załatwienia sprawy). Należałoby zatem uznać, że pracodawca w okresie od 1 do 14 maja 2015 r. zatrudniałby cudzoziemca nielegalnie.


Pracodawca dążący do zakończenia współpracy z pracownikiem nie powinien, co do zasady, czekać do utraty ważności zezwolenia. W praktyce może pojawić się problem, czy z punktu widzenia rozwiązania stosunku pracy z cudzoziemcem wystarczający jest upływ czasu na jaki zostało ono udzielone. Źródłem powyższej wątpliwości może być przepis art. 88g ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia, z którego wynika, iż: "Zobowiązanie do wykonywania czynności wynikających z umowy cywilnoprawnej lub obowiązek świadczenia pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wygasają, w przypadku gdy cudzoziemiec przestał spełniać warunki określone w art. 87.". Oceniając możliwość uznania na gruncie powyższego przepisu, że dla skutecznego prawnie rozstania z pracownikiem nie jest wymagana czynność pracodawcy jaką jest wypowiedzenie umowy, należy zauważyć, że przywołany wyżej przepis wskazuje wyraźnie na wygaśnięcie obowiązku świadczenia pracy w związku z zaprzestaniem przez cudzoziemca spełniania warunków ustawowych (między innymi posiadania ważnego zezwolenia na pracę). Należy odróżnić wygaśnięcie samego obowiązku świadczenia pracy od wygaśnięcia stosunku pracy (umowy), która jest źródłem tego obowiązku.

W sytuacji gdy pracodawca nie ma zamiaru kontynuować zatrudniania cudzoziemca niezbędną czynnością jest wypowiedzenie umowy lub wystąpienie z ofertą porozumienia w sprawie jej rozwiązania. W praktyce może pojawić się wątpliwość kiedy wypowiedzenie powinno być złożone, czy można to uczynić w ostatnim dniu ważności zezwolenia, czy należy czynność taką zaplanować z odpowiednim wyprzedzeniem tak aby okres wypowiedzenia w całości przypadał na okres ważności zezwolenia. Odnosząc się do powyższej kwestii przyjmujemy, że najbezpieczniej jest wypowiedzieć stosunek pracy z wyprzedzeniem, pozwalającym na jego rozwiązanie w okresie ważności zezwolenia.

W sprawie uzasadnienia wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony cudzoziemcowi należy podkreślić, że w tym zakresie obowiązują analogiczne zasady jak wobec pracowników będących obywatelami polskimi. Pracodawca powinien zatem w uzasadnieniu wskazać faktyczne i konkretne okoliczności dotyczące osoby pracownika bądź jego zachowania w procesie świadczenia pracy lub zdarzeń - również niezależnych od niego, mających wpływ na decyzję podmiotu zatrudniającego. Przyczyna jaką są dodatkowe koszty związane z zatrudnianiem cudzoziemca będzie konkretna tylko wówczas, gdy w sposób znaczący uszczuplają budżet pracodawcy. W przeciwnym razie pracodawca może narazić się na zarzut sporządzenia uzasadnienia pozornego, noszącego dodatkowo znamiona dyskryminacyjne ze względu na pochodzenie.

www.UmowyoPrace.pl - Rozwiązanie umowy o pracę:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60