umowa o pracę, wypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę - wzór
lupa
Do 30 kwietnia osoby fizyczne prowadzące księgi rachunkowe powinny przekazać do urzędu skarbowego sprawozdanie finansowe za 2014 r.30 kwietnia 2015 r. upływa termin przekazania do PFRON sprawozdania finansowego za 2014 r.Do 30 kwietnia 2015 r. należy złożyć PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 za 2014 r.
Zamknij
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 25 (744) z dnia 1.09.2011

Wskazanie trybu i przyczyny wypowiedzenia w świadectwie pracy

1) Z końcem sierpnia br. zwolniono kilku pracowników za wypowiedzeniem, z powodów dotyczących zakładu pracy (redukcja etatów). Wypowiedzeń dokonano na podstawie ustawy o zwolnieniach grupowych. W treści świadectwa pracy podaliśmy przyczynę wypowiedzenia, a jako podstawę prawną zwolnienia wskazaliśmy przepisy Kodeksu pracy i ustawy o zwolnieniach grupowych. Czy prawidłowo podaliśmy podstawę prawną rozwiązania umowy oraz czy mogliśmy w świadectwie wskazać przyczynę wypowiedzenia?

Przepisy prawa pracy nie nakładają na pracodawcę obowiązku podawania przyczyny rozwiązania stosunku pracy w treści świadectwa pracy. We wzorze tego świadectwa, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz. U. nr 60, poz. 282 ze zm.), w ust. 3 pkt a) tego świadectwa przewidziano tylko informację odnośnie trybu i podstawy prawnej rozwiązania stosunku pracy. W objaśnieniach co do sposobu wypełniania świadectwa pracy, znajdujących się na końcu druku świadectwa, wskazano natomiast, że pracodawca powinien podać jeden z trybów rozwiązania stosunku pracy, które zostały określone w art. 30 § 1 K.p., a w przypadku rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia, dodatkowo stronę składającą oświadczenie woli w tej sprawie.

Jak wynika z przytoczonych regulacji oraz wyjaśnienia, pracodawca, co do zasady, powinien ograniczyć się do podania w treści świadectwa pracy trybu rozwiązania umowy (tj. porozumienia stron, wypowiedzenia umowy, jej rozwiązania bez zachowania okresu wypowiedzenia lub rozwiązania umowy z upływem czasu, na jaki była zawarta bądź z dniem ukończenia pracy, dla wykonania której była zawarta), podstawy prawnej zwolnienia oraz strony dokonującej wypowiedzenia lub rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym. Z drugiej strony przepisy nie wprowadzają bezwzględnego zakazu rozszerzenia treści świadectwa o zapis dotyczący przyczyny rozwiązania umowy. W naszej ocenie takie uzupełnienie danych w świadectwie pracy jest dopuszczalne, ale tylko w przypadku rozwiązania umowy przez pracodawcę z powodów, które uprawniają zwolnionego pracownika do określonych świadczeń. Będzie tak np. w sytuacji dokonania przez pracodawcę wypowiedzenia umowy z przyczyn niedotyczących pracownika, jeżeli wystąpienie tych przyczyn jest warunkiem otrzymania świadczenia przedemerytalnego. Niedopuszczalne jest natomiast wskazanie w treści świadectwa pracy przyczyny dokonania dyscyplinarnego zwolnienia.

Co do sposobu wskazania podstawy prawnej rozwiązania stosunku pracy, to wymagane jest tylko powołanie się na odpowiedni punkt art. 30 § 1 K.p. Uważamy jednak, że nie ma przeszkód, aby uzupełniająco wskazać także dodatkową podstawę prawną, wynikającą np. z ustawy o zwolnieniach grupowych.

Poniżej przedstawiamy przykładowy zapis w ust. 3 świadectwa pracy w zakresie podstawy prawnej i trybu rozwiązania umowy o pracę w okolicznościach, o których mowa w pytaniu.

3. Stosunek pracy ustał w wyniku:

a) rozwiązania: w drodze wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę z przyczyn niedotyczących pracownika (redukcja etatów), art. 30 § 1 pkt 2 K.p. w związku z art. 10 ust. 1 (zwolnienia indywidualne) ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. nr 90, poz. 844 ze zm.).

2) Pracownik był zatrudniony na podstawie trzech następujących po sobie umów na czas określony. Jedna z nich została rozwiązana w trybie porozumienia stron, jedna rozwiązała się z upływem terminu, a ostatnia z umów została przez pracodawcę wypowiedziana. Czy w świadectwie pracy należy wyszczególnić wszystkie umowy oraz sposób w jaki zostały rozwiązane?

W sytuacji przedstawionej w pytaniu należy wskazać okres zatrudnienia obejmujący wszystkie zawarte umowy o pracę, bez wyodrębniania okresów obowiązywania każdej z nich. Jedynie w przypadku, gdy pracownik wykonywał pracę w różnych wymiarach czasu pracy, w świadectwie pracy pracodawca powinien wyszczególnić okresy takiej pracy. Taką samą zasadę należy przyjąć w przypadku wykonywania pracy na różnych stanowiskach.

Natomiast odnośnie trybu i podstawy prawnej rozwiązania stosunku pracy, to należy podać taką informację tylko w zakresie ostatniej umowy o pracę. Bieżący stosunek pracy ustał bowiem w konsekwencji rozwiązania ostatniej umowy o pracę, dlatego też tylko w odniesieniu do tej umowy należy podać podstawę prawną i tryb jej rozwiązania.

Poniżej przykładowy zapis w ust. 3 świadectwa pracy odnośnie trybu i podstawy prawnej rozwiązania umowy o pracę w sytuacji przedstawionej w pytaniu.

3. Stosunek pracy ustał w wyniku:

a) rozwiązania: w drodze wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę, art. 30 § 1 pkt 2 K.p.

www.UmowyoPrace.pl - Rozwiązanie umowy o pracę:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Terminarz

kwiecień 2015
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
PIT 2014 - DARMOWY PROGRAM - POBIERZ
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
Sklep internetowy - www.sklep.gofin.pl
Przewodnik Prenumeratora - www.PrzewodnikPrenumeratora.gofin.pl
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60