umowa o pracę, wypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę - wzór
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 25 (744) z dnia 1.09.2011

Wskazanie trybu i przyczyny wypowiedzenia w świadectwie pracy

1) Z końcem sierpnia br. zwolniono kilku pracowników za wypowiedzeniem, z powodów dotyczących zakładu pracy (redukcja etatów). Wypowiedzeń dokonano na podstawie ustawy o zwolnieniach grupowych. W treści świadectwa pracy podaliśmy przyczynę wypowiedzenia, a jako podstawę prawną zwolnienia wskazaliśmy przepisy Kodeksu pracy i ustawy o zwolnieniach grupowych. Czy prawidłowo podaliśmy podstawę prawną rozwiązania umowy oraz czy mogliśmy w świadectwie wskazać przyczynę wypowiedzenia?

Przepisy prawa pracy nie nakładają na pracodawcę obowiązku podawania przyczyny rozwiązania stosunku pracy w treści świadectwa pracy. We wzorze tego świadectwa, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz. U. nr 60, poz. 282 ze zm.), w ust. 3 pkt a) tego świadectwa przewidziano tylko informację odnośnie trybu i podstawy prawnej rozwiązania stosunku pracy. W objaśnieniach co do sposobu wypełniania świadectwa pracy, znajdujących się na końcu druku świadectwa, wskazano natomiast, że pracodawca powinien podać jeden z trybów rozwiązania stosunku pracy, które zostały określone w art. 30 § 1 K.p., a w przypadku rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia, dodatkowo stronę składającą oświadczenie woli w tej sprawie.

Jak wynika z przytoczonych regulacji oraz wyjaśnienia, pracodawca, co do zasady, powinien ograniczyć się do podania w treści świadectwa pracy trybu rozwiązania umowy (tj. porozumienia stron, wypowiedzenia umowy, jej rozwiązania bez zachowania okresu wypowiedzenia lub rozwiązania umowy z upływem czasu, na jaki była zawarta bądź z dniem ukończenia pracy, dla wykonania której była zawarta), podstawy prawnej zwolnienia oraz strony dokonującej wypowiedzenia lub rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym. Z drugiej strony przepisy nie wprowadzają bezwzględnego zakazu rozszerzenia treści świadectwa o zapis dotyczący przyczyny rozwiązania umowy. W naszej ocenie takie uzupełnienie danych w świadectwie pracy jest dopuszczalne, ale tylko w przypadku rozwiązania umowy przez pracodawcę z powodów, które uprawniają zwolnionego pracownika do określonych świadczeń. Będzie tak np. w sytuacji dokonania przez pracodawcę wypowiedzenia umowy z przyczyn niedotyczących pracownika, jeżeli wystąpienie tych przyczyn jest warunkiem otrzymania świadczenia przedemerytalnego. Niedopuszczalne jest natomiast wskazanie w treści świadectwa pracy przyczyny dokonania dyscyplinarnego zwolnienia.

Co do sposobu wskazania podstawy prawnej rozwiązania stosunku pracy, to wymagane jest tylko powołanie się na odpowiedni punkt art. 30 § 1 K.p. Uważamy jednak, że nie ma przeszkód, aby uzupełniająco wskazać także dodatkową podstawę prawną, wynikającą np. z ustawy o zwolnieniach grupowych.

Poniżej przedstawiamy przykładowy zapis w ust. 3 świadectwa pracy w zakresie podstawy prawnej i trybu rozwiązania umowy o pracę w okolicznościach, o których mowa w pytaniu.

3. Stosunek pracy ustał w wyniku:

a) rozwiązania: w drodze wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę z przyczyn niedotyczących pracownika (redukcja etatów), art. 30 § 1 pkt 2 K.p. w związku z art. 10 ust. 1 (zwolnienia indywidualne) ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. nr 90, poz. 844 ze zm.).

2) Pracownik był zatrudniony na podstawie trzech następujących po sobie umów na czas określony. Jedna z nich została rozwiązana w trybie porozumienia stron, jedna rozwiązała się z upływem terminu, a ostatnia z umów została przez pracodawcę wypowiedziana. Czy w świadectwie pracy należy wyszczególnić wszystkie umowy oraz sposób w jaki zostały rozwiązane?

W sytuacji przedstawionej w pytaniu należy wskazać okres zatrudnienia obejmujący wszystkie zawarte umowy o pracę, bez wyodrębniania okresów obowiązywania każdej z nich. Jedynie w przypadku, gdy pracownik wykonywał pracę w różnych wymiarach czasu pracy, w świadectwie pracy pracodawca powinien wyszczególnić okresy takiej pracy. Taką samą zasadę należy przyjąć w przypadku wykonywania pracy na różnych stanowiskach.

Natomiast odnośnie trybu i podstawy prawnej rozwiązania stosunku pracy, to należy podać taką informację tylko w zakresie ostatniej umowy o pracę. Bieżący stosunek pracy ustał bowiem w konsekwencji rozwiązania ostatniej umowy o pracę, dlatego też tylko w odniesieniu do tej umowy należy podać podstawę prawną i tryb jej rozwiązania.

Poniżej przykładowy zapis w ust. 3 świadectwa pracy odnośnie trybu i podstawy prawnej rozwiązania umowy o pracę w sytuacji przedstawionej w pytaniu.

3. Stosunek pracy ustał w wyniku:

a) rozwiązania: w drodze wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę, art. 30 § 1 pkt 2 K.p.

www.UmowyoPrace.pl - Rozwiązanie umowy o pracę:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60