umowa o pracę, wypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę - wzór
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (404) z dnia 10.01.2016

Porozumienie stron w sprawie rozwiązania umowy o pracę

1) Pracownica przebywa na urlopie bezpłatnym udzielonym do 31 stycznia 2016 r. W dniu 18 grudnia 2015 r. złożyła w sekretariacie zarządu firmy pismo w sprawie rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron z końcem tego miesiąca. Pracodawca, nie mogąc skonsultować wniosku z bezpośrednim przełożonym pracownicy, ze względu na jego absencję, nie udzielił żadnej odpowiedzi. Czy umowa rozwiązała się w proponowanym terminie?

Milczenie pracodawcy nie oznacza przyjęcia propozycji pracownika i wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron.

Rozwiązanie umowy o pracę w trybie porozumienia stron jest bezkonfliktowym sposobem rozwiązania stosunku pracy. Jest to pierwszy z wymienionych w art. 30 K.p. trybów zakończenia zatrudnienia i polega na zgodnym oświadczeniu woli obu podmiotów, tj. pracownika i pracodawcy, przy czym porozumieniem zostaje objęty nie tylko sposób rozwiązania umowy, ale również termin, który nie jest obwarowany żadnymi dodatkowymi warunkami (w przeciwieństwie do okresów wypowiedzenia, które upływają w terminach ściśle prawem określonych). Jako tryb zgodny z wolą stron nie wymaga ani konsultacji związkowej, ani też podawania przyczyny uzasadniającej ustanie zatrudnienia. Nie istnieje nawet wymóg zachowania formy pisemnej, chociaż forma ta jest zalecana dla celów dowodowych. Za porozumieniem stron można rozwiązać każdą umowę o pracę, także w okresie ochronnym, np. podczas usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby, urlopu wypoczynkowego i bezpłatnego, również w czasie biegnącego już okresu wypowiedzenia. Do tego sposobu rozwiązania umowy nie mają zastosowania przepisy chroniące przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem niektóre grupy zatrudnionych (np. pracowników w wieku przedemerytalnym, członków zarządu organizacji związkowej, kobiet w okresie ciąży i urlopu macierzyńskiego). Z inicjatywą rozwiązania stosunku pracy w omawianym trybie może wystąpić nie tylko pracownik, ale również pracodawca. Jednak umowa o pracę nie ulegnie rozwiązaniu, gdy jedna ze stron nie wyrazi na to zgody albo gdy strony nie uzgodnią terminu ustania zatrudnienia. W wyroku z 14 września 1998 r. (sygn. akt I PKN 315/98, OSNP 1999/19/617) Sąd Najwyższy orzekł: "Jeżeli pracownik w piśmie zawierającym ofertę rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron oznaczył datę tego rozwiązania, to następuje ono tylko w przypadku złożenia przez pracodawcę do tego czasu oświadczenia woli o przyjęciu oferty (...).". Wystąpienie przez pracownika lub pracodawcę z propozycją stanowi bowiem ofertę (objętą z mocy art. 300 K.p., art. 66 i nast. K.c.), którą druga strona może przyjąć lub odrzucić. Zarówno przyjęcie oferty, jak i jej odrzucenie powinno być wyrażone w taki sposób, aby nie było wątpliwości jaka jest decyzja strony, do której została skierowana.

Aktywne druki i formularze
Porozumienie stron w sprawie rozwiązania umowy
o pracę dostępne jest w serwisie
www.druki.gofin.pl

Ważne: Propozycja rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron, dla celów dowodowych, powinna być złożona na piśmie z określeniem terminu jej obowiązywania.

W razie gdy oferta zostanie przyjęta, jej wycofanie jest dopuszczalne tylko za zgodą drugiej strony. W przypadku, gdy strona składająca ofertę określiła termin, w ciągu którego będzie oczekiwać odpowiedzi, to jest nią związana do upływu tego terminu. W praktyce oznacza to, że jeśli pracownik wystąpił z wnioskiem o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron i wskazał datę ustania stosunku pracy, to rozwiązanie umowy nastąpi tylko w przypadku, gdy pracodawca złoży do tego czasu oświadczenie woli o jej przyjęciu. Jeżeli terminu nie oznaczono, wówczas oferta złożona w obecności drugiej strony przestaje wiązać, gdy jej nie przyjęto niezwłocznie, a złożona na piśmie - z upływem czasu, w którym składający ofertę mógł w zwykłym toku czynności oczekiwać odpowiedzi. Należy pamiętać, iż milczenie drugiej strony nie oznacza przyjęcia oferty i wyrażenia zgody na propozycję zakończenia stosunku pracy.

Podsumowując rozważania na temat rozwiązania umowy za porozumieniem stron należy stwierdzić, że jest on prawnie skuteczny tylko wtedy, gdy obie strony zgadzają się na ten tryb. Zatem w podanych okolicznościach umowa o pracę będzie kontynuowana, tak jakby oferta jej rozwiązania nie została złożona.

Zwracamy uwagę! Nieokreślenie, choćby dorozumiane, w porozumieniu stron o rozwiązaniu stosunku pracy terminu jego ustania powoduje rozwiązanie tego stosunku w dniu zawarcia porozumienia (por. wyrok SN z 11 stycznia 2001 r., sygn. akt I PKN 844/00, OSNP/2002/18/432).


2) Czy pracodawca, w razie nieprzyjęcia oferty pracownika w sprawie rozwiązania umowy za porozumieniem stron, może uznać ją za wypowiedzenie?

Nie. Przedmiotem oświadczenia woli pracownika w sprawie rozwiązania stosunku pracy w trybie porozumienia stron jest tylko to, co zostało w tym oświadczeniu wyrażone. Pracodawca nie może domniemywać zamiaru rozwiązania umowy o pracę w innym niż porozumienie stron trybie. Już w wyroku z 5 kwietnia 1974 r. (sygn. akt II PR 46/74, OSP 1974/10/206) Sąd Najwyższy wyjaśnił, że domaganie się przez pracownika natychmiastowego rozwiązania z nim stosunku pracy nie przekształca się samo przez się w jego wypowiedzenie tylko z tej przyczyny, że pracodawca nie wyraził zgody na jego natychmiastowe ustanie.

www.UmowyoPrace.pl - Rozwiązanie umowy o pracę:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60