umowa o pracę, wypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę - wzór
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (398) z dnia 10.10.2015

Konsekwencje rozwiązania umowy o pracę za 7-dniowym uprzedzeniem

Pracownik przejęty z oddziałem innej firmy w trybie art. 231 K.p. zwolnił się z pracy za 7-dniowym uprzedzeniem. Jakie ewentualne negatywne skutki wiążą się z takim trybem rozwiązania umowy o pracę? Czy pracownik będzie uprawniony do odprawy pieniężnej oraz w jakim terminie nabędzie prawo do zasiłku dla bezrobotnych?

Pracownik, o którym mowa, nie nabędzie uprawnienia do odprawy pieniężnej. Natomiast prawo do zasiłku dla bezrobotnego uzyska od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy.

Problematykę transferu pracowników reguluje art. 231 K.p. Jest to instytucja prawa pracy, na mocy której w prawa i obowiązki strony umowy o pracę wstępuje inny pracodawca. Przysługują mu one w następstwie zmian organizacyjnych lub własnościowych, przy czym przejęcie pracowników odbywa się bez potrzeby rozwiązywania z nimi umów o pracę. Pracownicy, którzy nie zgadzają się na zmianę podmiotu zatrudniającego, mogą rozwiązać umowy o pracę w przyspieszonym trybie.

Ważne: W terminie dwóch miesięcy od przejścia zakładu pracy lub jego części na nowego pracodawcę, pracownik może bez wypowiedzenia, za siedmiodniowym uprzedzeniem, rozwiązać umowę o pracę.

Według art. 231 § 4 K.p., rozwiązanie stosunku pracy w powyższym trybie powoduje dla pracownika skutki, jakie przepisy prawa pracy wiążą z rozwiązaniem stosunku pracy przez pracodawcę za wypowiedzeniem.

Konsekwencje omawianego sposobu zakończenia zatrudnienia wyjaśnił Sąd Najwyższy w uzasadnieniu uchwały z dnia 10 października 2000 r. (sygn. akt III ZP 24/00, OSNP 2001/3/63). Stwierdził w nim, że rozwiązanie przez pracownika stosunku pracy bez wypowiedzenia, za siedmiodniowym uprzedzeniem na podstawie art. 231 § 4 K.p., jako szczególny sposób zakończenia stosunku pracy przez pracownika, nie może być uznane za wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę. Zrównanie rozwiązania stosunku pracy przez pracownika w tym trybie pod względem skutków prawnych z wypowiedzeniem umowy o pracę przez pracodawcę oznacza zatem tylko tyle, że pracownik zachowuje uprawnienia, jakie według przepisów prawa pracy tracą w określonych sytuacjach pracownicy rozwiązujący stosunki pracy. Jako przykład działania takiej reguły wskazuje się, że pracownikowi, który skorzystał z prawa do rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia, za siedmiodniowym uprzedzeniem, przysługuje prawo do zasiłku dla bezrobotnych.

Bezrobotny uzyskuje prawo do zasiłku za każdy dzień kalendarzowy od dnia rejestracji, pod warunkiem, że powiatowy urząd pracy nie ma dla niego propozycji odpowiedniej pracy, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, prac interwencyjnych lub robót publicznych, o ile spełnia pozostałe warunki ustawowe. Tak wynika z art. 71 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149 z późn. zm.). Sposób rozwiązania umowy o pracę wpływa na czas oczekiwania na zasiłek (który może wynosić np. 90 lub 180 dni) oraz na okres pobierania tego świadczenia. Jeśli ustanie zatrudnienia jest następstwem wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę, uprawnienie do zasiłku zostaje nabyte z chwilą rejestracji.

Odpowiadając na pierwszą część drugiego pytania, wyjaśniamy, że konsekwencje rozwiązania umowy de facto przez pracownika, co do zasady, nie obligują pracodawcy do wypłacenia odprawy pieniężnej, chyba że przyczyną była istotna zmiana warunków pracy na niekorzyść zainteresowanego. W takim przypadku pracownik inicjuje rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn, które leżą po stronie pracodawcy, bowiem zmiana warunków zatrudnienia niejako zmusza go do rozwiązania umowy o pracę z własnej inicjatywy. W wyroku z dnia 23 lutego 2010 r. (sygn. akt II BP 11/09) Sąd Najwyższy stwierdził jednoznacznie, że: "Rozwiązanie stosunku pracy w trybie art. 231 § 4 K.p. nie uprawnia do nabycia odprawy pieniężnej, o której mowa w art. 8 ustawy z 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, chyba że przyczyną rozwiązania stosunku pracy była poważna zmiana warunków pracy na niekorzyść pracownika.".

www.UmowyoPrace.pl - Rozwiązanie umowy o pracę:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60