umowa o pracę, wypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę - wzór
lupa
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (377) z dnia 1.12.2014

Data zawarcia umowy o pracę

Umowa o pracę na 3-miesięczny okres próbny została zawarta 14 września 2014 r. Do kiedy ta umowa obowiązuje strony? Zamierzamy nadal zatrudniać tego pracownika w oparciu o umowę bezterminową bez jednego dnia przerwy. Czy możemy wskazać w tej umowie jako dzień rozpoczęcia pracy sobotę będącą w firmie dniem wolnym od pracy?

Problematyka terminów nie została uregulowana w Kodeksie pracy. W tej sytuacji zgodnie z art. 300 K.p. do stosunku pracy stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli nie są one sprzeczne z zasadami prawa pracy.

Jak wynika z art. 112 K.c., termin oznaczony w tygodniach, miesiącach lub latach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było, w ostatnim dniu tego miesiąca. Stosując tę regulację, 3 miesiące od momentu zatrudnienia pracownika, o którym mowa w pytaniu, upłynęłyby 14 grudnia br. W orzecznictwie przyjęto, że art. 112 K.c. ma zastosowanie do terminów dotyczących oświadczeń woli stron stosunku pracy (np. złożenie wypowiedzenia, zawiadomienie o ukaraniu karą porządkową). Natomiast sposobu liczenia terminów określonych w art. 112 K.c. nie stosuje się do okresów, od których zależy nabycie uprawnień pracowniczych (por. wyrok SN z dnia 19 grudnia 1996 r., sygn. akt I PKN 47/96, OSNP 1997/17/310). Normy tej nie uwzględnia się więc przy obliczaniu okresów zatrudnienia. Oznacza to, że 3-miesięczny okres pracy, który rozpoczął się 14 września, zakończy się 13 grudnia, a roczny okres liczony od 14 września, będzie trwał do 13 września następnego roku.

Odpowiadając na drugie pytanie wyjaśniamy, że pracodawca może wskazać w treści umowy wcześniejszy termin nawiązania stosunku pracy niż pierwszy dla pracownika dzień roboczy. Pracownik może bowiem zostać zatrudniony od dnia ustawowo lub harmonogramowo wolnego od pracy.

Ważne: Stosunek pracy nawiązuje się w terminie określonym w umowie jako dzień rozpoczęcia pracy, a jeżeli terminu tego nie określono - w dniu zawarcia umowy (art. 26 K.p.).

Powołany przepis nie uzależnia powstania stosunku pracy od faktycznego rozpoczęcia pracy przez pracownika (por. wyrok SN z dnia 29 października 2007 r., sygn. akt II PK 56/07, OSNP 2008/23-24/350). W świetle powołanej normy umowa o pracę jest czynnością prawną wystarczającą do nawiązania stosunku pracy między stronami w dniu, który strony same określiły bądź w dniu, w którym umowa została zawarta, jeżeli strony nie podały innej daty nawiązania stosunku pracy. Z tego względu w doktrynie przyjmuje się, że jeżeli termin rozpoczęcia pracy jest w umowie określony, to stosunek pracy powstaje w określonej dacie niezależnie od tego, czy pracownik przystąpi do wykonywania pracy. W dniu nawiązania stosunku pracy rozpoczyna się okres zatrudnienia.

Dokładne terminy zawierania umów o pracę nie zostały ustalone przepisami prawa. Jednak z art. 29 § 2 K.p. pośrednio wynika, że umowa o pracę powinna zostać podpisana najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika. Jeśli umowa nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca powinien, najpóźniej w tym dniu, potwierdzić na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków. Zastrzeżenie późniejszego terminu podjęcia pracy nie ma znaczenia dla bytu prawnego samej umowy. Kontrakt zostaje zawarty z chwilą podpisania dokumentu przez strony, które od tej daty są nim związane.

  Przykład  

W dniu 14 września 2014 r. strony zawarły umowę o pracę na 3-miesięczny okres próbny z datą rozpoczęcia pracy od 14 września. Umowa obowiązuje strony do soboty 13 grudnia br.

Załóżmy, że pracodawca zamierza nadal zatrudniać pracownika na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony bez jednego dnia przerwy w zatrudnieniu. W takiej sytuacji strony mogą podpisać umowę pracę w dniu poprzedzającym dzień wolny, przykładowo 12 grudnia br., wskazując w jej treści jako dzień rozpoczęcia pracy niedzielę 14 grudnia 2014 r.

www.UmowyoPrace.pl - Zawarcie umowy o pracę:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.VademecumKadrowego.pl » 
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60