umowa o pracę, wypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę - wzór
lupa
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (375) z dnia 1.11.2014

Zawarcie umowy o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy

Jakie obowiązki ciążą na pracodawcy zatrudniającym pracowników w różnych wymiarach etatu?

Przepisy Kodeksu pracy obligują pracodawców do niedyskryminowania oraz równego traktowania pracowników, w tym ze względu na zatrudnienie w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy (art. 113art. 183a K.p.).

Ważne: Zawarcie z pracownikiem umowy o pracę przewidującej niepełny wymiar czasu pracy nie może powodować ustalenia jego warunków pracy i płacy w sposób mniej korzystny niż pracowników wykonujących taką samą lub podobną pracę w pełnym wymiarze.

Ustalając te warunki należy jednak uwzględnić proporcjonalność wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń z nią związanych, do wymiaru czasu pracy pracownika (art. 292 § 1 K.p.). Ponadto pracodawca jest obowiązany informować pracowników w sposób u niego przyjęty o możliwości zatrudnienia w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy (art. 942 K.p.). Kolejną jego powinnością jest, w miarę możliwości, uwzględnienie wniosku pracownika dotyczącego zmiany wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę (art. 292 § 2 K.p.). Natomiast jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego o obniżenie jego wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż 1/2 etatu w okresie, w którym mógłby korzystać z tego urlopu (art. 1867 K.p.). Od dnia złożenia przez pracownika ww. wniosku do dnia powrotu do nieobniżonego wymiaru czasu pracy, nie dłużej jednak niż przez łączny okres 12 miesięcy, taki pracownik korzysta z ochrony zatrudnienia (art. 1868 K.p.).

Regulacje kodeksowe zawierają szczególne rozwiązania w zakresie czasu pracy i urlopu pracowników niepełnoetatowych. Jak wynika z art. 151 § 5 K.p. strony ustalają w umowie o pracę dopuszczalną liczbę (limit) godzin pracy ponad określony w umowie wymiar etatu pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku do wynagrodzenia jak za pracę nadliczbową. Pracownik niepełnoetatowy za pracę ponad wymiar wynikający z umowy o pracę, nieprzekraczającą ustalonego w umowie limitu, powinien otrzymywać tylko wynagrodzenie wynikające z umowy o pracę. Dopiero w przypadku przekroczenia określonej w umowie dopuszczalnej liczby godzin, pracownikowi przysługuje normalne wynagrodzenie i dodatek jak za pracę nadliczbową. Określenie limitu godzin może zostać dokonane w dowolny sposób, a mianowicie poprzez odniesienie do wymiaru dobowego albo średniotygodniowego, albo liczby godzin pracy w miesiącu lub wymiaru etatowego.

Aktywne druki i formularze
Wzór umowy o pracę dostępny jest
w serwisie www.druki.gofin.pl
w zakładce Prawo pracy.

Przykład

Pracownik zatrudniony na 1/2 etatu wykonuje pracę w systemie podstawowym przez 4 godziny na dobę i przeciętnie 20 godzin w tygodniu. W części umowy przeznaczonej dla określenia limitu pracodawca wskazał, że godziny nadliczbowe występują po przekroczeniu 8 godzin pracy.

Takie ustalenie limitu jest nieprawidłowe i bezprzedmiotowe, gdyż praca przekraczająca normę obowiązującą pracownika zawsze stanowi pracę nadliczbową. W praktyce limit powinien być nieco wyższy niż wymiar i niższy niż norma. Wobec tego pracownika można było określić go w przedziale od powyżej 4 godzin do poniżej 8 godzin na dobę.

Przykład

Firma zatrudnia pracowników na 1/2 i na 3/4 etatu. Wszyscy świadczą pracę w podstawowym systemie czasu pracy, przewidującym pracę przez 5 dni w tygodniu w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym. Wymiar czasu pracy na listopad br., w którym normatyw stanowią 144 godziny, wynosi dla zatrudnionego:

  • na 1/2 etatu: 1/2 x 144 godz. = 72 godziny,
     
  • na 3/4 etatu: 3/4 x 144 godz. = 108 godzin.

Pracownicy mogą wykonywać swoje obowiązki przez 18 dni odpowiednio po 4 godziny i po 6 godzin dziennie. Dopuszczalny jest także rozkład czasu pracy przewidujący większą liczbę godzin pracy przez mniejszą ilość dni.


Z kolei wymiar urlopu pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustalany jest proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika. Za podstawę przyjmuje się przysługujący danemu pracownikowi wymiar urlopu, wynoszący odpowiednio:

  • 20 dni - przy stażu urlopowym krótszym niż 10 lat,
     
  • 26 dni - przy stażu urlopowym co najmniej 10 lat.

Gdyby z wyliczeń wynikał niepełny dzień urlopu, to należy go zaokrąglić w górę do pełnego dnia (art. 154 § 2 K.p.). Dodajmy, że urlop jest udzielany na dni robocze, zgodnie z obowiązującym pracownika rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy w danym dniu.

Przykład

Pracodawca zatrudnia od ubiegłego roku na czas nieokreślony pracownika na 1/4 etatu, legitymującego się 10-letnim stażem urlopowym, wykonującego pracę od poniedziałku do piątku po 2 godziny.

Pracownikowi przysługuje 7 dni urlopu wypoczynkowego (1/4 etatu x 26 dni = 6,5 dnia, po zaokrągleniu 7 dni), co po przeliczeniu na godziny daje 56 godzin (7 dni x 8 godz.). Ponieważ pracownik wykonuje pracę po 2 godziny na dobę, to korzystając z urlopu będzie miał 28 dni wolnych od pracy (56 godz. : 2 godz. = 28 dni).

www.UmowyoPrace.pl - Zawarcie umowy o pracę:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.VademecumKadrowego.pl » 
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60