umowa o pracę, wypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę - wzór
lupa
Uwaga: Wnioski o wyrażenie zgody na opłacenie składek na dobrowolne ubezpieczenia społeczne po terminie, dotyczące okresu sprzed 1 stycznia 2022 r., można składać do 30 czerwca 2022 r. Do 30 czerwca spółki jawne i partnerskie powinny złożyć do KRS oświadczenie o niesporządzaniu sprawozdania finansowego za 2021 r. (czytaj więcej) Do 30 czerwca 2022 r. należy sporządzić sprawozdanie finansowe za 2021 r. (czytaj więcej)
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (269) z dnia 1.06.2010

Przeprowadzenie zmiany warunków umowy o pracę

Zamierzamy wypowiedzieć warunki pracy i płacy pracownikowi zatrudnionemu na czas określony. Ile wynosi w tym przypadku okres wypowiedzenia zmieniającego? Czy można warunki umowy terminowej zmienić za porozumieniem stron?

Warunki pracy i płacy określone w treści umowy o pracę mogą zostać zmienione na mocy porozumienia stron albo jednostronnie przez pracodawcę w trybie ich wypowiedzenia, które gdy dotyczy umowy zawartej na czas określony wynosi 2 tygodnie.

Istotą wypowiedzenia zmieniającego jest spowodowanie przez pracodawcę zmiany warunków pracy lub płacy łączącego strony stosunku pracy. Jednakże skutki tego wypowiedzenia zależą od pracownika. Jeśli bowiem wyrazi on zgodę na zaproponowane mu nowe warunki pracy lub płacy następuje zmiana treści umowy o pracę. Natomiast brak tej zgody oznacza rozwiązanie stosunku pracy po upływie okresu wypowiedzenia.
 

Ważne: Pracodawca może wypowiedzieć warunki każdego stosunku pracy, który podlega wypowiedzeniu. Oznacza to, że zgodnie z art. 33 K.p. może wypowiedzieć warunki umowy zawartej na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy, jeśli strony tej umowy przewidziały dopuszczalność jej rozwiązania za wypowiedzeniem.

Jak wyjaśniono na wstępie, zmianę warunków umowy o pracę, na którą zgadzają się obie strony stosunku pracy można wprowadzić w życie podpisując aneks do tej umowy (art. 29 § 4 K.p.). Według art. 11 K.p., nawiązanie stosunku pracy oraz ustalenie warunków pracy i płacy, bez względu na podstawę prawną tego stosunku, wymaga zgodnego oświadczenia woli pracodawcy i pracownika. Zasadę tę można odnieść również do modyfikacji już zawartej umowy.

Stosownie do art. 29 K.p., umowa o pracę określa istotne jej warunki, do których należą w szczególności:

 • rodzaj pracy,

 • miejsce wykonywania pracy,

 • wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia,

 • wymiar czasu pracy,

 • termin rozpoczęcia pracy.

Zmiana któregokolwiek z ww. warunków na niekorzyść pracownika, na którą zainteresowany się nie zgadza, wymaga dokonania wypowiedzenia zmieniającego. Jednak jeśli obie strony wyrażają zgodę na zmianę treści umowy o pracę, to nie zachodzi potrzeba dokonania takiego wypowiedzenia. Warunki umowy można wówczas zmienić za porozumieniem stron aneksem do umowy.

Poniżej prezentujemy przykładowy wzór aneksu do umowy zmieniającego warunki płacy. 

„Lutex" Spółka z o.o. 
ul. Matejki 8
66-400 Gorzów Wlkp.

Gorzów Wlkp., dnia 1 czerwca 2010 r.

Aneks nr 4

Do umowy o pracę zawartej w dniu 1 marca 2009 r. pomiędzy „Lutex" Spółka z o.o.Gorzowie Wlkp., reprezentowaną przez Dyrektora Jana Kowalika, dalej zwanym Pracodawcą a Joanną Majewską zamieszkałą w Gorzowie Wlkp., ul. Młyńska 13/6, dalej zwaną Pracownikiem.

§ 1

Strony ww. umowy o pracę zgodnie oświadczają, że z dniem 1 czerwca 2010 r. zmieniają postanowienie tej umowy określające wysokość wynagrodzenia za pracę na następujące: „wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 2.700 zł miesięcznie."

§ 2

Pozostałe warunki umowy o pracę obowiązują bez zmian.

§ 3

Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
 

 

1.06.2010 r. Joanna Majewska
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(data i podpis pracownika) 
Dyrektor
Jan Kowalik
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(podpis osoby upoważnionej)

W myśl art. 42 § 1 K.p., wypowiedzenie zmieniające dotyczyć może jedynie zmiany warunków pracy (czyli rodzaju pracy, miejsca jej wykonywania, wymiaru czasu pracy) oraz warunków płacy (czyli wynagrodzenia za pracę). Wypowiedzenie to uważa się za dokonane, jeśli pracodawca na piśmie:

 • złożył pracownikowi oświadczenie woli o zmianie dotychczasowych warunków pracy lub płacy,

 • jednocześnie zaproponował nowe warunki pracy lub płacy.

Do omawianej czynności prawnej stosuje się odpowiednio regulacje kodeksowe dotyczące wypowiadania umów o pracę.

Jeżeli pracownik przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, uważa się, że wyraził zgodę na te warunki; przy czym pismo pracodawcy wypowiadające warunki pracy lub płacy powinno zawierać pouczenie w tej sprawie. W razie braku takiego pouczenia, pracownik może do końca okresu wypowiedzenia złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków.
 

 

Przykład

 

Pracownikowi, z którym umowa jest zawarta na czas określony wynoszący 3 lata i zawiera klauzulę o dopuszczalności jej wypowiedzenia, pracodawca zaproponował inne stanowisko pracy. Pracownik nie wyraził zgody. W tej sytuacji pracodawca w dniu 1 czerwca 2010 r. wypowiedział warunki pracy. Pracownika obowiązuje dwutygodniowe wypowiedzenie, które kończy się w sobotę, czyli 19 czerwca 2010 r.

Poniżej prezentujemy przykładowe wypowiedzenie warunków pracy. 

Przedsiębiorstwo Usługowe 
ul. Sowińskiego 2
66-400 Gorzów Wlkp.

Gorzów Wlkp., dnia 1 czerwca 2010 r.

 

Pan Piotr Kowalski
Kierownik referatu
Wydział Ekonomiczny


Dotyczy: wypowiedzenia warunków pracy.

Wypowiadam Panu umowę o pracę zawartą w dniu 4 lipca 2009 r., w części dotyczącej zajmowanego stanowiska pracy z zachowaniem 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia.

Po upływie okresu wypowiedzenia, tj. od dnia 20 czerwca 2010 r., proponuję następujące warunki pracy: stanowisko specjalisty ds. płac oraz dotychczasowe wynagrodzenie zasadnicze. Pozostałe warunki umowy o pracę obowiązują bez zmian.

Jeżeli przed upływem połowy okresu wypowiedzenia, tj. do dnia 12 czerwca 2010 r., nie złoży Pan oświadczenia o odmowie przyjęcia nowych warunków, będzie to równoznaczne ze zgodą na niniejszą propozycję.

W razie odmowy przyjęcia nowych warunków zatrudnienia, umowa o pracę rozwiąże się z upływem okresu wypowiedzenia, tj. z dniem 19 czerwca 2010 r.

Ponadto informuję, że przysługuje Panu prawo wniesienia odwołania do Sądu Rejonowego-Sądu Pracy w Gorzowie Wlkp., ul. Chopina 52 - w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma.
 
 

1.06.2010 r. Piotr Kowalski 
 

Dyrektor
Jan Nowakowski

 

Ważne: Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony niezgodnie z przepisami o wypowiadaniu tych umów nie stwarza po stronie pracownika roszczenia o uznanie tego wypowiedzenia za nieuzasadnione ani o przywrócenie do pracy (art. 50 § 3 K.p.).

W przypadku wadliwego wypowiedzenia umowy tego rodzaju, pracownik odwołujący się do sądu może żądać odszkodowania. Jedynie pracownicę w ciąży lub w trakcie urlopu macierzyńskiego, także pracownika ojca wychowującego dziecko w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego sąd może przywrócić do pracy.

www.UmowyoPrace.pl - Zawarcie umowy o pracę:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2022
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY, Prawo Pracy
Vademecum Kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.