umowa o pracę, wypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę - wzór
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 34 (1284) z dnia 28.04.2016

Zatrudnienie na próbę można powtórzyć

Ostatnia nowelizacja Kodeksu pracy dotycząca zasad zatrudniania terminowego nie ominęła umów o pracę na okres próbny. Nowe przepisy rozstrzygnęły pewne dylematy, które pojawiały się w praktyce stosowania umowy na próbę. Od 22 lutego 2016 r. ponowne zatrudnienie tej samej osoby na okres próbny nie jest już obarczone ryzykiem naruszenia prawa, pod warunkiem, że dochowa się określonych wymogów.

Okres próbny po raz drugi

W stanie prawnym obowiązującym do 21 lutego 2016 r. umowa o pracę na okres próbny zasadniczo miała charakter jednorazowy. Na podstawie przepisów Kodeksu pracy nie można było uznać, że ponowne zatrudnienie tej samej osoby na okres próbny jest możliwe, ponieważ regulacje kodeksowe nie odnosiły się do tej kwestii. Jedynie w piśmiennictwie z zakresu prawa pracy podnoszono argument, iż ponowne zatrudnienie tej samej osoby na podstawie umowy na okres próbny jest dopuszczalne, jeżeli nowa umowa dotyczy pracy innego rodzaju niż poprzednio. Ten stan rzeczy uległ zasadniczej zmianie od 22 lutego 2016 r., kiedy weszła w życie nowelizacja Kodeksu pracy z dnia 25 czerwca 2015 r. (Dz. U. poz. 1220). Wprawdzie dotyczyła ona głównie umów o pracę na czas określony, ale w zasięgu zmian znalazły się również umowy na próbę. Po raz pierwszy dopuszczono i uregulowano warunki ponownego zatrudnienia tego samego pracownika na kolejny okres próbny.

Zgodnie ze znowelizowanym art. 25 K.p. w brzmieniu obowiązującym od 22 lutego 2016 r. (uzupełnionym o nowy § 3), ponowne zawarcie między tymi samymi stronami stosunku pracy umowy na okres próbny jest dopuszczalne, jeżeli:

 • kolejna umowa na okres próbny ma dotyczyć innego rodzaju pracy niż ta, która była przedmiotem poprzedniej umowy - w tym przypadku nawiązanie kolejnej umowy na okres próbny będzie możliwe bezpośrednio po zakończeniu poprzedniej umowy,
   
 • przedmiotem kolejnej umowy na okres próbny ma być praca tego samego rodzaju - wówczas zawarcie następnej umowy na próbę będzie dopuszczalne dopiero po upływie 3 lat od zakończenia poprzedniej umowy o pracę.

W zmienionym przepisie jednoznacznie stwierdzono również, że celem zawarcia umowy na okres próbny powinno być wyłącznie sprawdzenie pracownika pod kątem jego przydatności zawodowej do wykonywania określonej pracy. Znowelizowane regulacje dotyczą wszystkich umów na okres próbny zawieranych począwszy od 22 lutego br., bez względu na to, czy dopuszczalność ich ponownego nawiązania analizuje się w odniesieniu do umowy, którą zawarto jeszcze pod rządami poprzednich przepisów. Bez zmian pozostały natomiast pozostałe unormowania dotyczące umowy na okres próbny. Tak więc maksymalnie może ona wynosić 3 miesiące. Wypowiedzenie takiej umowy, zgodnie z art. 34 K.p., wynosi:

 • 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni,
   
 • 1 tydzień, przy okresie próbnym dłuższym niż 2 tygodnie,
   
 • 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

Przez dni robocze należy rozumieć wszystkie dni poza niedzielami i świętami ustawowo wolnymi od pracy.

Ile razy można ponowić próbę?

Aktualnie obowiązujące przepisy umożliwiają ponowne zatrudnienie tego samego pracownika na okres próbny, pod warunkiem zachowania przesłanek określonych w art. 25 § 3 K.p. Analizując wskazany przepis można jednak postawić pytanie, ile razy można ponowić umowę na próbę? W przypadku kolejnej umowy tego rodzaju, nawiązanej po upływie 3 lat od zakończenia poprzedniej, odpowiedź jest jasna. Druga umowa na okres próbny, w sytuacji gdy dotyczy tej samej pracy co poprzednio, nie może być po raz kolejny ponowiona. Natomiast w przypadku kolejnej umowy na okres próbny, zawartej w celu wykonywania innej pracy niż poprzednio, przepis nie odnosi się do tej kwestii. W powyższej sprawie wypowiedziało się jednak Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które w piśmie przekazanym naszemu Wydawnictwu 4 marca 2016 r. stwierdziło, że "(...) art. 25 § 3 pkt 1 Kodeksu pracy nie wprowadza ograniczeń co do liczby umów o pracę na okres próbny z tym samym pracownikiem pod warunkiem, że każda z tych umów dotyczy innego rodzaju pracy. (...)".

Resort pracy stanął więc na stanowisku, że dopuszczalna jest dowolna ilość umów na okres próbny, o ile każda z nich dotyczy innego rodzaju pracy.

Przykładowy wzór umowy o pracę na okres próbny

Ośrodek Wypoczynkowy 
"Jantar" sp. z o.o.
ul. Przybrzeżna 6
Jastarnia

Jastarnia, dnia 20 kwietnia 2016 r.
UMOWA O PRACĘ

zawarta w dniu 20 kwietnia 2016 r. w Jastarni między Ośrodkiem Wypoczynkowym "Jantar" sp. z o.o. z siedzibą w Jastarni, ul. Przybrzeżna 6, reprezentowanym przez Annę Kowalską, zwaną Pracodawcą a Jakubem Graczyk, zamieszkałym w Jastarni przy ul. Małej 2/11, zwanym dalej Pracownikiem, na okres próbny od 20 kwietnia do 19 lipca 2016 r.

1. Strony ustalają następujące warunki zatrudnienia:

1) rodzaj umówionej pracy: kucharz

2) miejsce wykonywania pracy: siedziba Pracodawcy

3) wymiar czasu pracy: pełny

4) wynagrodzenie: 2.100 zł miesięcznie

5) inne warunki zatrudnienia: nie dotyczy

6) dopuszczalna liczba godzin pracy ponad określony w umowie wymiar, których przekroczenie uprawnia pracownika do dodatku*): nie dotyczy

2. Termin rozpoczęcia pracy: 20 kwietnia 2016 r.

3. Przyczyny uzasadniające zawarcie umowy**: nie dotyczy

Jakub Graczyk
  pracownik
Anna Kowalska
pracodawca  
* dot. pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy
** dot. umowy o pracę z pracownikiem zatrudnianym na podstawie umowy o pracę na czas określony w celu, o którym mowa w art. 251 § 4 pkt 1-3 Kodeksu pracy, lub w przypadku, o którym mowa w art. 251 § 4 pkt 4 Kodeksu pracy.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.)

www.UmowyoPrace.pl - Zawarcie umowy o pracę:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60