umowa o pracę, wypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę - wzór
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (453) z dnia 1.02.2018

Wskazanie w treści umowy dnia wolnego od pracy jako terminu jej rozpoczęcia

Pracodawca stosuje wzór umowy określony rozporządzeniem w sprawie dokumentacji pracowniczej, który zawiera cztery daty, a mianowicie w nagłówku, zawarcia umowy, terminu rozpoczęcia pracy oraz podpisania dokumentu przez pracownika. Zamierzamy zatrudnić pracownika od pierwszego dnia miesiąca, który przypadnie w wolną dla niego niedzielę. W jakim dniu należy podpisać umowę?

Umowę zawiera się na piśmie (art. 29 ust. 2 zdanie pierwsze K.p.). Należy ją sporządzić i doręczyć pracownikowi odbierając jego podpis na drugim egzemplarzu, ewentualnie potwierdzić jej zawarcie na piśmie, najpóźniej w pierwszym dniu harmonogramowej pracy, przed rozpoczęciem jej wykonywania. Termin ten nie musi być tożsamy z datą nawiązania stosunku pracy.

Ważne: Stosunek pracy nawiązuje się w terminie określonym w umowie jako dzień rozpoczęcia pracy, a jeżeli terminu tego nie określono - w dniu zawarcia umowy (art. 26 K.p.).

Zgodnie z powołanym przepisem, terminy zawarcia umowy i nawiązania stosunku pracy mogą być różne. Ponadto omawiana regulacja nie uzależnia powstania stosunku pracy od faktycznego rozpoczęcia pracy. Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z 5 stycznia 2017 r. (sygn. akt III AUa 2337/15) orzekł, że: "(...) Co do zasady, nie ma zatem przeszkód do przyjęcia, że dniem rozpoczęcia stosunku pracy stanowiącym o nawiązaniu stosunku pracy był dzień wolny od pracy.". Jeśli strony określiły termin rozpoczęcia pracy, to stosunek pracy powstaje w tej dacie niezależnie od tego, czy pracownik przystąpi do wykonywania pracy. Jak wyjaśnił Sąd Apelacyjny w Łodzi w wyroku z 17 września 2015 r. (sygn. akt III AUa 1409/14): "Treść przepisów Kodeksu pracy, w tym treść art. 29 K.p. nie warunkuje ważności zawarcia umowy o pracę od zachowania formy pisemnej. Do zawarcia umowy o pracę dochodzi wraz z uzgodnieniem przez strony istotnych elementów umowy, a więc do jej zawarcia może dojść ustnie, jak i przez czynności konkludentne" (np. dopuszczenie do pracy - przypis redakcji). Jednakże w razie niezachowania formy pisemnej, pracodawca powinien przed dopuszczeniem pracownika do pracy potwierdzić pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron i rodzaju umowy oraz jej warunków (art. 29 § 2 K.p.).

Aktywne druki i formularze Wzór umowy o pracę dostępny jest w serwisie 
www.druki.gofin.pl.

A zatem umowę o pracę, a jeśli to niemożliwe pisemne potwierdzenie jej zawarcia, należy sporządzić najpóźniej w pierwszym dniu roboczym (tu najprawdopodobniej w poniedziałek), przed rozpoczęciem przez zainteresowanego pracy. Taka też data powinna widnieć w nagłówku ("miejscowość, data") oraz przy podpisie pracownika, bowiem powinien ją w tym dniu otrzymać. W treści wstępnej ("umowa zawarta dnia") umieszcza się datę faktycznego zawarcia umowy, a w zasadniczej ("termin rozpoczęcia pracy") dzień, od którego trwa/ma trwać stosunek pracy, który może być dniem dla pracownika harmonogramowo wolnym (tu niedziela, pierwszego dnia miesiąca). Nie ma również przeszkód, aby strony zawarły umowę o pracę wcześniej, np. w piątek, z datą rozpoczęcia pracy od pierwszego dnia miesiąca, który jest niedzielą.

Przykład

W dniu 29 grudnia 2017 r. strony zawarły umowę o pracę na 3-miesięczny okres próbny z datą rozpoczęcia pracy od 1 stycznia 2018 r.

Przyjmując, że pracownik został zatrudniony w organizacji podstawowej od poniedziałku do piątku, faktycznie do pracy stawił się 2 stycznia 2018 r.


Zwracamy uwagę!
Kto będąc pracodawcą lub działając w jego imieniu nie potwierdza na piśmie zawartej z pracownikiem umowy o pracę przed dopuszczeniem go do pracy, podlega karze grzywny od 1.000 zł do 30.000 zł (art. 281 pkt 2 K.p.).

www.UmowyoPrace.pl - Zawarcie umowy o pracę:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60