umowa o pracę, wypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę - wzór
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (432) z dnia 10.03.2017

Forma zawarcia umowy o pracę na czas określony wyłączonej z limitów 3/33

Czy umowę o pracę na czas określony, której towarzyszą obiektywne przyczyny leżące po stronie pracodawcy, można zawrzeć w formie ustnej? Jeżeli tak, to w jakim dokumencie należy wskazać te przyczyny?

Obowiązek wskazania w treści umowy na czas określony, korzystającej z wyłączenia z limitów 3/33, obiektywnych przyczyn leżących po stronie pracodawcy nie wyklucza możliwości zawarcia umowy o pracę w formie innej niż pisemna. Należy przyjąć, że przyczyny obiektywne w takim przypadku powinny być zawarte w treści pisemnego potwierdzenia zawartej umowy, przekazywanego pracownikowi przed dopuszczeniem go do pracy.

Zawieranie umów o pracę na czas określony w typowych przypadkach jest ograniczone limitami. Dotyczą one zarówno liczby takich umów, jak i łącznego czasu ich trwania. Od 22 lutego 2016 r. strony mogą zawierać maksymalnie 3 umowy na czas określony (limit ilościowy) na łączny okres nieprzekraczający 33 miesięcy (limit czasowy), tzw. reguła 3/33 - art. 251 § 1 K.p. Przepis art. 251 § 4 K.p. zawiera wyłączenia niektórych kategorii umów na czas określony spod wskazanych limitów.

Ważne: Umowy na czas określony zawartej w związku z obiektywnymi przyczynami leżącymi po stronie podmiotu zatrudniającego, jeżeli jej zawarcie w danym przypadku służy zaspokojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania i jest niezbędne w tym zakresie w świetle wszystkich okoliczności zawarcia umowy, nie wlicza się do limitu umów 3/33.

Przyczyny obiektywne powinny być wskazane w treści umowy - umowa pozalimitowa na czas określony nie może bowiem bez nich istnieć.

Umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jednak regulacje kodeksowe nie przewidują formy pisemnej umowy o pracę pod rygorem nieważności. Jeżeli nie została zawarta w tej formie, pracodawca potwierdza na piśmie zawarcie umowy, jej rodzaj oraz warunki. Informacja ta powinna być przekazana pracownikowi przed dopuszczeniem go do pracy.

W przypadku pozalimitowej umowy na czas określony zawieranej w formie ustnej mogą powstać pytania, czy i gdzie powinny zostać wykazane przyczyny obiektywne? Z całą pewnością nie mogą być one wyłącznie przedmiotem ustnych ustaleń między stronami. Tym bardziej, że informacja o przyczynach obiektywnych powinna być przekazana właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy (art. 251 § 5 K.p.). W takim przypadku pisemna informacja będąca potwierdzeniem zawartej umowy powinna zawierać informacje o obiektywnych przyczynach leżących po stronie pracodawcy. Wydaje się, że przyczyny obiektywne nie wpisują się w pojęcie warunków umowy. Towarzyszą one określonej kategorii umów - umów na czas określony, w związku z czym należy przyjąć, że powinny być wskazane w tej części potwierdzenia, która dotyczy rodzaju zawartej umowy.

www.UmowyoPrace.pl - Rodzaje umów o pracę:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60