umowa o pracę, wypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę - wzór
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (412) z dnia 10.05.2016

Umowa o pracę z emerytem zakładowym

1) Pracownik, który był zatrudniony na czas nieokreślony, osiągnął powszechny wiek emerytalny i rozwiązał umowę o pracę w celu przejścia na świadczenie. Czy możemy zawrzeć z nim nową umowę, z tym że na czas określony?

Tak. W zakresie rodzaju zawieranych po sobie umów w prawie pracy istnieje zasada wyboru stron, z zastrzeżeniem dotyczącym ilości i długości trwania umów na czas określony.

MPiPS Jak wyjaśniło Ministerstwo, Pracy i Polityki Społecznej w piśmie z 12 lipca 2012 r. (znak SPS-023-5611/12): "(...) swoboda nawiązywania stosunków pracy jest jedną z podstawowych zasad prawa pracy, każda ze stron ma prawo wyboru zawarcia jednej z enumeratywnie wymienionych w art. 25 Kodeksu pracy umów o pracę (na okres próbny, na czas określony, na czas nieokreślony - przypis redakcji). Artykuł 11 tego aktu prawnego stanowi bowiem wyraźnie, iż nawiązanie stosunku pracy oraz ustalenie warunków pracy i płacy, bez względu na podstawę prawną tego stosunku, wymaga zgodnego oświadczenia woli pracodawcy i pracownika. (...)".

Nie ma więc przeszkód, aby zatrudnienie osoby, o której mowa w pytaniu, miało charakter terminowy (umowa na czas określony), mimo że wcześniej strony wiązała umowa na czas nieokreślony. Pamiętać jednak należy, że okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę tego rodzaju zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy (limit czasowy), a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech (limit ilościowy) - art. 251 § 1 K.p.

Wskazanych limitów nie stosuje się do umów o pracę zawartych na czas określony:

  • w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
     
  • w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym,
     
  • w celu wykonywania pracy przez okres kadencji,
     
  • w przypadku gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie

jeżeli ich zawarcie w danym przypadku służy zaspokojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania i jest niezbędne w tym zakresie w świetle wszystkich okoliczności zawarcia umowy (art. 251 § 4 K.p.).


2) Czy uzyskiwane przez pracownika przychody z pracy zarobkowej wpłyną na pobieraną emeryturę?

Nie. Z pierwszego pytania Czytelnika wynika, że pracownik przeszedł na emeryturę po osiągnięciu wieku emerytalnego i rozwiązaniu dotychczasowego stosunku pracy. Tym samym uzyskiwane przez niego przychody z pracy zarobkowej podjętej po nabyciu prawa do świadczenia emerytalnego nie mają wpływu na jego pobieranie.

Zgodnie z art. 103 ust. 2 ustawy emerytalnej, przepisów dotyczących zawieszenia lub zmniejszenia świadczenia emerytalnego nie stosuje się do emerytów, którzy osiągnęli wiek emerytalny określony w art. 24 ust. 1a i 1b oraz w art. 27 ust. 2 i 3 ustawy emerytalnej (z zastrzeżeniem niemającym znaczenia dla omawianej kwestii).

Kalkulatory Kalkulator wieku emerytalnego
dostępny jest w serwisie
www.kalkulatory.gofin.pl

Co jeszcze istotne zarówno emeryt, jak i pracodawca nie muszą informować ZUS o odpowiednio podjęciu pracy/zatrudnieniu takiej osoby. Jak bowiem wynika z art. 127 ustawy emerytalnej, emeryt, który nie osiągnął wieku emerytalnego, jest zobowiązany zawiadomić ZUS o podjęciu działalności zarobkowej i o wysokości osiąganego z tego tytułu przychodu, a po upływie roku kalendarzowego - o wysokości przychodu uzyskanego w poprzednim roku kalendarzowym. Taki też obowiązek spoczywa na pracodawcy (zleceniodawcy, a w przypadku osoby pełniącej służbę - na właściwej komórce kadrowej). Powołane regulacje nie dotyczą jednak emerytów, którzy wiek emerytalny osiągnęli przed podjęciem działalności zarobkowej.

www.UmowyoPrace.pl - Zawarcie umowy o pracę:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60