umowa o pracę, wypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę - wzór
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (396) z dnia 10.09.2015

Zawarcie przez radę nadzorczą umowy o pracę z członkiem zarządu spółki z o.o.

Skład zarządu spółki z o.o. został poszerzony o dwóch nowych członków. Będą oni zatrudnieni na podstawie umów o pracę. Czy takie umowy może podpisać rada nadzorcza?

Rada nadzorcza jest uprawniona do zawierania w imieniu spółki umów o pracę z członkami jej zarządu. Powinna ona działać kolegialnie. Może także podjąć uchwałę w sprawie zawarcia umowy o pracę z członkiem zarządu i jej warunków oraz wyłonić ze swego grona przedstawicieli do podpisania tej umowy.

Zasadniczo to zarząd spółki z o.o. jest organem uprawnionym do jej reprezentowania. Jednak wyjątkowo może ją reprezentować rada nadzorcza. Jest to konieczne przy czynnościach związanych z umowami oraz sporami z członkami zarządu tej spółki. Zasady zawierania z nimi umów reguluje art. 210 § 1 K.s.h., w myśl którego w umowie między spółką a członkiem zarządu oraz w sporze z nim spółkę reprezentuje rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników. Przepis ten ma pierwszeństwo stosowania przed normami Kodeksu pracy w sprawach dotyczących reprezentacji pracodawcy w stosunkach pracy. Jest on bezwzględnie obowiązujący i nie może być zmieniony np. umową spółki lub uchwałą wspólników. Zasada wyrażona w art. 210 § 1 K.s.h. dotyczy spółek wielopodmiotowych oraz spółek jednoosobowych, w których wspólnik nie jest jedynym członkiem jej zarządu.

Ważne: Rada nadzorcza z mocy art. 210 § 1 K.s.h. jest organem samodzielnie uprawnionym do zawierania umów o pracę z członkami zarządu.

Powyższe oznacza, że uprawnienie rady nadzorczej nie jest uzależnione od wcześniejszej uchwały wspólników w tym zakresie. Tak też wskazywał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 23 stycznia 1998 r. (sygn. akt I PKN 498/97, OSNP 1999/1/13). Rada nadzorcza w umowach z członkami zarządu reprezentuje nie siebie, lecz spółkę i za nią składa oświadczenie woli. Brak jest jednak wyraźnej regulacji ustawowej dotyczącej sposobu działania rady nadzorczej przy reprezentacji spółki, co w praktyce powoduje znaczne wątpliwości, zwłaszcza w sytuacji, gdy umowa spółki lub uchwała wspólników nie precyzuje tej kwestii.

Kolegialne działanie rady nadzorczej

Rada nadzorcza powinna działać poprzez wszystkich swoich członków, czyli kolegialnie. Taki pogląd wyraził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 23 września 2004 r. (sygn. akt I PK 501/03, M.Prawn. 2004/20/918). Jako organ kolegialny, rada nadzorcza swoją wolę wyraża w formie uchwał podejmowanych według zasad określonych zarówno w przepisach Kodeksu spółek handlowych, jak i w przepisach o charakterze wewnętrznym, takich jak umowa spółki oraz regulamin rady nadzorczej. Kolegialność działania rady nadzorczej przy zawieraniu umowy z członkiem zarządu może wyrazić się przez podpisanie umowy przez wszystkich jej członków albo przez podjęcie uchwały o akceptacji tej umowy. Jest to o tyle istotne, że naruszenie tych zasad powoduje nieważność umowy. Brak kolegialnej woli rady nadzorczej nie może zostać zastąpiony istniejącą praktyką lub zwyczajem zawierania takich umów (por. wyrok SN z dnia 4 listopada 2008 r., sygn. akt I PK 82/08, OSNP 2010/9-10/107).

Wyłonienie przedstawicieli

W praktyce trudno zebrać członków rady nadzorczej tylko w celu podpisania umowy z członkiem zarządu. Dlatego też przyjmuje się, że rada nadzorcza mogłaby uchwałą wyłonić ze swego grona konkretnych przedstawicieli do samego podpisania umowy o pracę z członkiem zarządu. Również umowa spółki z o.o. mogłaby przewidywać, że rada nadzorcza uprawniona jest do podjęcia uchwały upoważniającej np. dwóch członków rady nadzorczej do podpisania umowy o pracę z członkiem zarządu na warunkach określonych w uchwale. Zasady wyboru tych przedstawicieli mógłby też określać np. regulamin rady nadzorczej uchwalony przez zgromadzenie wspólników. Takie rozwiązanie z pewnością ułatwi radzie nawiązywanie umów o pracę z członkami zarządu. Pamiętać jednak należy, że wyłonienie poszczególnych członków rady nadzorczej do podpisania umowy o pracę z członkiem zarządu, nie oznacza, że mogą oni samodzielnie decydować o treści i warunkach tej umowy, gdyż to w dalszym ciągu pozostaje w gestii rady nadzorczej. Przedstawiciele ci mogą jedynie wykonywać konkretne postanowienia uchwały rady nadzorczej (por. wyrok SN z dnia 16 lipca 2013 r., sygn. akt II PK 326/12).

www.UmowyoPrace.pl - Zawarcie umowy o pracę:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60