umowa o pracę, wypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę - wzór
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 19 (846) z dnia 1.07.2014

Czy w okresie próbnym można zmienić stanowisko pracy?

Osobie zatrudnionej na okres próbny chcemy zmienić zajmowane przez nią stanowisko. Czy możemy to zrobić, a jeśli tak, to w jaki sposób?

Z formalnego punktu widzenia każda umowa o pracę, w tym umowa na okres próbny, może zostać zmieniona. Przepisy dotyczące poszczególnych rodzajów umów oraz trybu ich zmiany nie wprowadzają bowiem zakazu modyfikacji warunków zatrudnienia ustalonych w umowie na okres próbny. Trzeba mieć jednak na uwadze specyfikę umowy na okres próbny i cel, w jakim jest ona zawierana.

Przeznaczeniem umowy na okres próbny jest sprawdzenie przydatności zawodowej pracownika do wykonywania pracy określonego rodzaju. Charakter pracy często wyrażony jest poprzez konkretne stanowisko pracy (jego nazwę). Jeżeli więc zmiana stanowiska pracy ustalonego w umowie na okres próbny powodowałaby zmianę rodzaju wykonywanej pracy lub chociażby istotną zmianę zakresu obowiązków, wówczas taka zmiana wydaje się niedopuszczalna z uwagi na cel umowy na okres próbny. Ewentualna zmiana stanowiska pracy w trakcie trwania omawianej umowy jest więc możliwa tylko w przypadku, gdy nowe stanowisko nie zmienia rodzaju pracy określonego w umowie ani nie wpływa w istotny sposób na zakres obowiązków i sposób wykonywania pracy. Jeżeli w omawianej sprawie chodzi tylko o taką zmianę, to jest ona dopuszczalna na zasadach ogólnych, choć strony co do zasady powinny powstrzymywać się przed zmianą warunków umowy na okres próbny w trakcie jej obowiązywania.

Zmianę stanowiska określonego w umowie na okres próbny pracodawca może przeprowadzić z zastosowaniem tej samej procedury, co przy pozostałych rodzajach umów o pracę. Najprostszym i najwygodniejszym z jego punktu widzenia jest dokonanie takiej zmiany za pomocą porozumienia stron, przy czym zgodę na nią musi wówczas wyrazić pracownik. W takim przypadku strony sporządzają aneks do pierwotnie zawartej umowy, a sama zmiana może nastąpić nawet z dnia na dzień. Postanowienia aneksu wchodzą w życie z datą w nim określoną albo datą jego podpisania.

Przykładowy wzór aneksu do umowy o pracę zmieniającego zajmowane stanowisko:

"Dach-Met" Sp. z o.o.
ul. Ostrobramska 1
00-985 Warszawa
Warszawa, 2 lipca 2014 r.

Aneks nr 1

do umowy o pracę na okres próbny zawartej w dniu 2 czerwca 2014 r. pomiędzy "Dach-Met" Sp. z o.o. reprezentowaną przez prezesa pana Janusza Kowalskiego, zwanego dalej pracodawcą, a panem Henrykiem Nowakiem zamieszkałym w Warszawie przy ul. Mokrej 3, zwanym dalej pracownikiem.

§ 1

Strony oświadczają, że z dniem 3 lipca 2014 r. zmieniają punkt ww. umowy o pracę dotyczący stanowiska - z referenta ekonomiczno-administracyjnego na referenta ds. kadr.

§ 2

Pozostałe warunki umowy o pracę nie ulegają zmianie.

§ 3

Aneks został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Henryk Nowak Janusz Kowalski

Co ważne, w przypadku porozumienia zmieniającego pracodawcę nie ograniczają przepisy chroniące niektóre grupy pracowników przed wypowiedzeniem zmieniającym, które jest drugim sposobem dokonania zmiany stanowiska w trakcie trwającego już stosunku pracy. Mówi o nim art. 42 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

Przy wypowiedzeniu zmieniającym odpowiednie zastosowanie mają przepisy dotyczące wypowiadania umów o pracę, w tym ograniczające możliwość dokonania wypowiedzenia pracownikom chronionym. Wypowiedzenie zmieniające uważa się za dokonane, jeśli pracownikowi zostały przedstawione nowe warunki na piśmie, a sama zmiana następuje po upływie okresu wypowiedzenia.

Przypomnijmy, że zgodnie z art. 34 K.p., w przypadku umów na okres próbny okresy wypowiedzenia wynoszą odpowiednio:

  • 3 dni robocze - o ile okres próbny nie przekracza 2 tygodni,
     
  • 1 tydzień - przy okresie próbnym dłuższym niż 2 tygodnie,
     
  • 2 tygodnie - jeśli okres próbny wynosi 3 miesiące.

Jeżeli przed upływem połowy okresu wypowiedzenia pracownik nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia nowych warunków, uważa się, że je przyjął. Pouczenie w tej sprawie powinno być zawarte w piśmie pracodawcy. Brak pouczenia skutkuje tym, że pracownik może złożyć oświadczenie o nieprzyjęciu nowych warunków do końca okresu wypowiedzenia. W piśmie zmieniającym stanowisko pracy pracodawca musi też zamieścić informację o przysługującym pracownikowi prawie odwołania się do sądu pracy.

www.UmowyoPrace.pl - Rodzaje umów o pracę:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60