umowa o pracę, wypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę - wzór
lupa
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (356) z dnia 10.01.2014

Przekształcenie rodzaju łączącej strony umowy o pracę

W jaki sposób możemy zmienić zawarte kilka lat temu umowy o pracę na czas nieokreślony w umowy terminowe? Czy dla modyfikacji umowy znajdzie zastosowanie wypowiedzenie zmieniające? Nadmieniamy, że niektórzy pracownicy wyrażają zgodę na propozycję pracodawcy dotyczącą zmian.

Rodzaj umowy o pracę stanowi wyznacznik podstawy prawnej zatrudnienia, a jego zmiana może zostać przeprowadzona tylko w trybie rozwiązania umowy za wypowiedzeniem i zawarcia nowej umowy albo w trybie porozumienia stron.

W literaturze prawa pracy i w orzecznictwie przyjęto, że pojęcie "rodzaj umowy o pracę" używany jest dla oznaczenia czasu jej trwania (umowa terminowa albo bezterminowa) i różni się od pojęcia "warunki umowy", czyli składniki określające jej treść. Dlatego też rodzaj umowy o pracę nie może być przedmiotem wypowiedzenia zmieniającego. Zgodnie bowiem z art. 42 § 1 K.p., wypowiedzenie to dotyczyć może tylko dwóch elementów umowy o pracę, tj. warunków pracy oraz warunków płacy (lub jednego z nich). Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 28 kwietnia 1994 r. podjętej w składzie 7 sędziów (sygn. akt I PZP 52/93, OSNP 1994/11/169), jednoznacznie stwierdził, że: "Nie jest dopuszczalna - przez dokonanie wypowiedzenia zmieniającego (art. 42 § 1 K.p.) - zmiana rodzaju umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony na umowę na czas określony.".

Pracodawca, który zamierza wypowiedzieć umowę o pracę na czas nieokreślony, nawet tylko z zamiarem przekształcenia łączącego strony stosunku pracy i zawarcia umowy innego rodzaju, powinien zachować wszystkie formalne wymogi wypowiedzenia, takie jak: forma pisemna, podanie przyczyny uzasadniającej to wypowiedzenie, konsultacja związkowa.

Kwestię zasad wypowiadania umów na czas nieokreślony omówiliśmy w UiPP nr 1/2014, str. 60-65.

Ważne: W sytuacji gdy zainteresowani pracownicy zgadzają się na modyfikacje zawartych umów o pracę, zmianę rodzaju umowy można przeprowadzić za porozumieniem stron.

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 5 sierpnia 1980 r. (sygn. akt I PR 52/80, OSNC 1981/2-3/39) orzekł jednoznacznie, że: "Porozumienie stron w przedmiocie zmiany umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony na umowę o pracę na czas określony jest dopuszczalne i wywołuje wynikające z treści porozumienia skutki prawne.". Według art. 30 § 1 pkt 1 K.p. umowa o pracę może zostać rozwiązana na mocy porozumienia stron, co wyraża zasadę swobody stron w pozostawaniu w stosunku pracy. Zdaniem Sądu, jeżeli strony zgodnie mogą definitywnie rozwiązać stosunek pracy, to tym bardziej nie ma uzasadnionych podstaw dla twierdzenia, iż strony w wyniku porozumienia nie mogą przekształcić rodzaju istniejącego stosunku pracy, choćby dokonana z woli obu stron zmiana była niekorzystna dla pracownika. Również w wyroku z dnia 29 września 1998 r. (sygn. akt I PKN 289/98, OSNP 1999/20/647) Sąd Najwyższy orzekł jednoznacznie, iż: "Zmiana umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony w umowę na czas określony wskutek zgodnego oświadczenia woli stron nie narusza art. 18 § 1 K.p.".

Przepisy Kodeksu pracy nie normują problematyki modyfikacji umów o pracę za pomocą aneksów. Dlatego na podstawie art. 300 K.p. stosuje się do niej regulacje Kodeksu cywilnego. Według art. 77 § 1 K.c. uzupełnienie lub zmiana umowy wymagają zachowania takiej formy, jaką ustawa lub strony przewidziały w celu jej zawarcia.

Pracodawca, aby przekształcić rodzaj łączącej go z pracownikiem umowy o pracę, może zaproponować zawarcie w tej sprawie odpowiedniego porozumienia (aneksu do umowy). W treści aneksu powinno znaleźć się stwierdzenie, że od konkretnej daty umowa o pracę jest zawarta np. na czas określony, z podaniem czasu jej trwania oraz ewentualnie zastrzeżenie o dopuszczalności wypowiedzenia, zgodnie z art. 33 K.p.

Ważne: Postanowienia aneksu wchodzą w życie od daty określonej w aneksie, a w przypadku niewskazania tej daty - od dnia jego podpisania.

W sytuacji gdy pierwotna umowa nie zostaje rozwiązana, lecz ulega jedynie przekształceniu, nie zachodzi konieczność wydawania świadectwa pracy. Poniżej prezentujemy wzór aneksu do umowy o pracę.

Przedsiębiorstwo Usługowe "Warta"
ul. Garbary 3
61-867 Poznań
Poznań, dnia 10 stycznia 2014 r.

Aneks nr 2

do umowy o pracę zawartej w dniu 1 lipca 2011 r. pomiędzy Przedsiębiorstwem Usługowym "Warta", reprezentowanym przez Dyrektora Jana Kowalika, dalej zwanym Pracodawcą a Panią Anną Maj, zamieszkałą w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 4/1, zwaną dalej Pracownikiem.

§ 1

Pracodawca i Pracownik zgodnie oświadczają, że z dniem 1 lutego 2014 r. zmieniają postanowienie ww. umowy o pracę, określające jej rodzaj na następujący:

"umowa o pracę zostaje zawarta na czas określony do 31 grudnia 2015 r., z możliwością jej wypowiedzenia za 2-tygodniowym okresem".

§ 2

Warunki umowy o pracę obowiązują bez zmian.

§ 3

Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron


10.01.2014 r. Anna Maj
Dyrektor
Jan Kowalik

Zwracamy uwagę! Niedopuszczalna zmiana umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony na umowę o pracę na czas określony w trybie wypowiedzenia warunków pracy jest skuteczna i może być wzruszona tylko na podstawie orzeczenia sądu przywracającego do pracy na poprzednich warunkach (por. wyrok SN z dnia 19 stycznia 2000 r., sygn. akt I PKN 495/99, OSNP 2001/11/376).

www.UmowyoPrace.pl - Rodzaje umów o pracę:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60