umowa o pracę, wypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę - wzór
lupa
Do 30 kwietnia osoby fizyczne prowadzące księgi rachunkowe powinny przekazać do urzędu skarbowego sprawozdanie finansowe za 2014 r.30 kwietnia 2015 r. upływa termin przekazania do PFRON sprawozdania finansowego za 2014 r.Do 30 kwietnia 2015 r. należy złożyć PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 za 2014 r.
Zamknij
A A A

Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy - Dodatek nr 19 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 (735) z dnia 1.06.2011

Rozwiązywanie umów o pracę za wypowiedzeniem - ustalanie okresów wypowiedzenia zgodnie z Kodeksem pracy

Długość wypowiedzenia umowy o pracę jest zróżnicowana, w zależności od rodzaju umowy i stażu zakładowego pracownika. Okresy tych wypowiedzeń są sztywno ustalone, podobnie jak końcowy termin ich upływu. Z tych względów wypowiedzenie "pracowniczej" umowy o pracę cechuje się wyraźną odrębnością w porównaniu do wypowiadania umów o innym charakterze.

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem według Kodeksu Pracy
rys. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem według Kodeksu Pracy

Wypowiedzenie w dniach, tygodniach lub miesiącach

Do każdego typu umowy o pracę przypisana jest określona długość jej wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia pełni przede wszystkim funkcję ochronną, powoduje bowiem odsunięcie w czasie momentu rozwiązania umowy, będącego skutkiem złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu. W tym kontekście najdalej idącą ochronę posiada umowa o pracę na czas nieokreślony. Długość jej wypowiedzenia, zależna od stażu zakładowego, wynosi:

  • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,

  • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,

  • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata (art. 36 K.p.).

W przypadku pracownika odpowiedzialnego materialnie za mienie powierzone, strony umowy o pracę mogą przedłużyć minimalne okresy wypowiedzenia z 2 tygodni do miesiąca i z miesiąca do 3 miesięcy. Ustalając staż zakładowy, który decyduje o długości wypowiedzenia, należy pamiętać, że wlicza się do niego wszystkie okresy zatrudnienia u danego pracodawcy (łącznie z okresem wypowiedzenia). Zaliczeniu podlega również staż pracy u poprzedniego pracodawcy, jeżeli aktualny pracodawca przejął pracownika na podstawie art. 231 K.p. lub w drodze innego następstwa prawnego.

Zdecydowanie krótszy i na ogół mniej korzystny dla pracownika okres wypowiedzenia związany jest z umowami terminowymi. W przypadku umowy na czas określony wynosi on 2 tygodnie. Wypowiedzenie takiej umowy jest jednak dopuszczalne tylko wtedy, gdy zawarto ją na okres dłuższy niż 6 miesięcy oraz zastrzeżono możliwość jej wypowiedzenia (art. 33 K.p.). Okres wypowiedzenia umowy na okres próbny zawartej na czas do 2 tygodni wynosi 3 dni robocze, w razie okresu próbnego przekraczającego 2 tygodnie - tydzień i jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące - 2 tygodnie.

Wypowiedzenie umowy na czas zastępstwa kończy się z upływem 3 dni roboczych. Przez takie dni rozumiemy wszystkie (łącznie z sobotą) dni powszednie.

Ostatnia umowa o pracę o charakterze terminowym - na czas wykonania określonej pracy - generalnie nie może zostać wypowiedziana przez żadną ze stron. Zasada ta ulega jednak uchyleniu w przypadku upadłości lub likwidacji pracodawcy oraz w razie przeprowadzania zwolnień na podstawie tzw. ustawy o zwolnieniach grupowych. Wtedy takie umowy mogą zostać rozwiązane za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Dotyczy to również umowy na czas określony, bez względu na to, na jaki czas została zawarta i czy przewidziano możliwość jej wypowiedzenia.

Dzień, w którym kończy się okres wypowiedzenia

Przepisy Kodeksu pracy nie określają momentu rozpoczęcia biegu okresu wypowiedzenia. Przewidują jedynie regulacje dotyczące złożenia samego oświadczenia o wypowiedzeniu, długości wypowiedzenia oraz kiedy powinno się ono zakończyć. Dla oceny, kiedy wypowiedzenie rozpoczyna swój bieg ważne są zwłaszcza przepisy dotyczące jego zakończenia. Okres wypowiedzenia musi bowiem rozpocząć się w takim momencie, aby zakończył się w wymaganym terminie. Określa go art. 30 § 21 K.p., stanowiąc, że okres wypowiedzenia wynoszący:

  • tydzień lub jego wielokrotność, kończy się w sobotę,

  • miesiąc lub jego wielokrotność, kończy się w ostatnim dniu miesiąca.

Natomiast trzydniowe wypowiedzenie kończy się z upływem ostatniego dnia, przy czym przy jego obliczaniu nie uwzględnia się dnia, w którym dokonano wypowiedzenia.

Biorąc pod uwagę wymagane przez Kodeks pracy końcowe terminy upływu wypowiedzenia, muszą one rozpocząć swój bieg w ten sposób, aby zakończyły się w oznaczonym czasie. W konsekwencji wypowiedzenie umowy o pracę określone w tygodniach rozpoczyna swój bieg w niedzielę, a określone w miesiącach pierwszego dnia miesiąca następnego. Samo oświadczenie woli pracodawcy w sprawie wypowiedzenia stosunku pracy może zostać złożone wcześniej.

ZWRACAMY UWAGĘ:

Nieprzyjęcie przez pracownika oświadczenia o wypowiedzeniu w sytuacji, gdy miał realną możliwość zapoznania się z jego treścią, nie powoduje jego bezskuteczności.

Trzeba podkreślić, że likwidacja zakładu pracy nie jest okolicznością powodującą skrócenie okresu wypowiedzenia. Taka możliwość występuje bowiem tylko w przypadkach określonych przez Kodeks pracy, do których nie należy likwidacja czy upadłość pracodawcy (patrz wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 września 2001 r., sygn. akt I PKN 830/00).

Błędne wypowiedzenie nie blokuje zwolnienia

Nieprawidłowe wypowiedzenie często skutkuje przywróceniem do pracy zwolnionego pracownika lub wypłaceniem mu odszkodowania. Nie oznacza to jednak, że błędy w zakresie dokonywania wypowiedzeń uniemożliwiają wystąpienie skutku prawnego wypowiedzenia, jakim jest rozwiązanie stosunku pracy. Taki fakt następuje, mimo uchybień pracodawcy lub pracownika w zakresie dokonanego wypowiedzenia. Oznacza to, że zastosowanie wypowiedzenia o nieprawidłowej długości (np. miesięcznego zamiast trzymiesięcznego) spowoduje rozwiązanie stosunku pracy, jednakże z upływem poprawnego terminu.

Przyjęcie błędnego, na ogół krótszego niż wymagany, okresu wypowiedzenia, należy odróżnić od jego skrócenia na podstawie Kodeksu pracy. Dopuszcza on taką możliwość w określonych okolicznościach. Wówczas strony od samego początku stosują prawidłowy, choć krótszy okres wypowiedzenia. Wówczas umowa o pracę rozwiązuje się szybciej.

www.UmowyoPrace.pl - Rozwiązanie umowy o pracę:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Terminarz

kwiecień 2015
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
PIT 2014 - DARMOWY PROGRAM - POBIERZ
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
Sklep internetowy - www.sklep.gofin.pl
Przewodnik Prenumeratora - www.PrzewodnikPrenumeratora.gofin.pl
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60